Leerbegeleiding

Leerlingen gaan natuurlijk vooral naar school om te leren, zodat ze met de juiste vaardigheden en sterk gevormde attitudes en een flinke bagage aan kennis kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. We kiezen op onze school resoluut voor een aanpak per graad, telkens o.l.v. een directeur. De vakleerkrachten besteden veel aandacht aan het verwerven van een goede studiemethode en de klassenraad komt verschillende keren per jaar bij mekaar om de leervorderingen van de leerlingen te bespreken. Soms is een extra ruggensteuntje nodig en bij die zoektocht naar een goede studiemethode mikken we vooral op een positieve leerervaring bij de leerling. Ook hier hebben we de leerbegeleiding anders ingekleurd per graad.

START TO STUDY (1ste graad)

In kleine leergroepen observeert de leercoach 
de leerlingen bij hun studiewerk; de persoonlijke feedback zorgt voor leergesprekken die in korte trajecten vaak al vruchten opleveren.

 

SWITCH (2de graad)

Leerlingen die volop in hun puberteit zitten, worstelen met zichzelf en gaan op zoek naar hun eigen leerstijl. We werken aan de motivatie om regelmatig en grondig te studeren. De individuele begeleiding van leerlingen met een switchtraject zorgt voor de bijkomende ondersteuning.

 

ICARUS-project (3de graad)

Voor leerlingen die hun studietijd vaak uitstellen of niet georganiseerd raken om planmatig en effciënt te leren op een zelfstandige basis, gaan de leercoaches hier met hen op weg om de leerling doelgericht aan het werk te zetten en zelf initiatief te nemen. We werken met leercoaches voor wetenschappen en wiskunde, voor economie en boekhouden, voor talen, voor algemene vakken of voor algemene studiemethodiek.

Bij het begin van het jaar organiseren we specifieke “zorgklassenraden” voor leerlingen met een specifieke zorg. 

AD(H)D staat voor 'attention deficit (hyperactivity) disorder'. De leerstoornis leidt vaak tot gebrek aan concentratie, uitstelgedrag en een totaal gebrek aan organisatietalent. Voor elke leerstoornis vraagt onze school een officieel attest, van een arts of een erkende instantie. Indien de diagnose van AD(H)D in de loop van het schooljaar wordt gemaakt, verwittigen de ouders best zo snel mogelijk de klastitularis. 

Op onze school volgen wij iedere leerling met AD(H)D van heel nabij op. Dat doet de klastitularis en eventueel ook een leerkracht die optreedt als persoonlijke coach. Zij volgen de resultaten van nabij op en hebben verder ook bijzondere aandacht voor het welbevinden van de leerling. Indien er zich problemen voordoen, dan stellen we een concreet begeleidingsplan op dat heel regelmatig geëvalueerd wordt, samen met de ouders.

Bij het vermoeden van faalangst nemen de leerkrachten en de opvoeder contact op met de klastitularis. Hij contacteert alle betrokkenen (team van leerkrachten, de leerling en zijn of haar ouders) om voldoende geïnformeerd te zijn over het probleem. 

Wanneer we alle nuttige informatie verzameld hebben en de nodige contacten hebben gelegd, neemt het zorgteam de begeleiding op zich. Een medewerker van ons zorgteam of een CLB-medewerker staat in voor de individuele opvang en begeleiding.

Nuttige links

 • www.letop.be: Dé website over leerstoornissen.
 • www.faalangst.nl : de website waar een leerlingbegeleider, mentor, ouder of leerling een antwoord vindt op alle vragen over faalangst.
 • www.klasse.be: een interessant dossier door klasse voor leraren over faalangst.

Iedere leerling met dyslexie krijgt een algemeen begeleidingsplan en indien nodig een individueel begeleidingsplan. De leerling krijgt een peter of meter toegewezen. Dit is een leerkracht uit het leerkrachtenteam die de leerling van kortbij opvolgt.  Er is ook de mogelijkheid om voor taalvakken met “Sprint” te werken tijdens de proefwerken. Taalvakken worden op een aangepaste manier geëvalueerd.

nuttige links

Wanneer bij een leerling dyscalculie vastgesteld wordt (een attest is nodig), stellen we, na overleg met de ouders een begeleidingsplan op. Hier steunen we zowel op het engagement van de leerling, de ouders als van de school. 

Daarnaast bieden we ondersteunende maatregelen aan. Zo mag de leerling vooraan in de klas zitten, naast een hulpvaardige medeleerling. De leerling krijgt meer tijd om oefeningen of taken te maken. Er bestaan ook extra hulpmiddelen zoals een tafelkaart, rekentoestel, tabel met maateenheden, oplossingschema’s of een rekentaal-blad.

 

nuttige links

Onze school staat uiteraard ook open om leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis op te nemen en te ondersteunen tijdens opleiding. Aangezien het om een vrij complexe problematiek gaat die zeer sterk persoonsgebonden is, hebben we de volgende procedure uitgewerkt.

In een intakegesprek willen we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de mogelijkheden van de leerling.  Wij integreren de leerling met ASS in ons gewoon secundair onderwijs. Dit vraagt een sterk engagement van alle betrokken partijen. In samenspraak met de ouders gaan we op zoek om te kijken waar en wanneer er eventueel compenserende maatregelen kunnen worden toegepast binnen de grenzen van de draagkracht van de school. Iedere leerling is uniek en kan (indien nodig)beschikken over de volgende maatregelen.

 • Ondersteuningsnetwerk: hier schakelen we een gespecialiseerde leerkracht uit het buitengewoon secundair onderwijs in die de leerling wekelijks zal ondersteunen. Deze ondersteuning is gebaseerd op een individueel handelingsplan dat wordt opgesteld door het ondersteuningsnetwerk-team ( ouders, ondersteuningsnetwerk-begeleider, zorgcoördinator, klastitularis, directeur en eventuele persoonlijke begeleiders). De inhoud van dit handelingsplan is op maat en kan variëren van studiebegeleiding over het sociaal functioneren tot bewustmaking van de problematiek.  Elke leerling met een diagnose ASS heeft tijdens de secundaire schoolloopbaan recht op 2 uur ondersteuningsnetwerk gedurende 2 volledige schooljaren. Als dit krediet is opgebruikt, bestaat de mogelijkheid om uitbreidingsuren aan te vragen. Een garantie voor deze uren begeleiding is er echter niet. Het ondersteuningsnetwerk-team evalueert een drietal keer per jaar en stuurt bij waar nodig.
 • Indien de leerling in een schooljaar zit zonder ondersteuningsnetwerk plannen we bij het begin van het schooljaar een overlegvergadering met de voltallige klassenraad, een lid van ons zorgteam en de ouders.
 • Praktische ondersteuning:
  • Een persoonlijke rondleiding met aandacht voor de organisatie van de schoolgebouwen en een bezoek aan de belangrijkste gemeenschappelijke plaatsen (schoolrestaurant, studiezaal, leerlingensecretariaat Agora, turnzalen, specialistielokalen,… ). Ook een persoonlijke kennismaking met een aantal ‘ankerfiguren’ staat op het programma (jaaropvoeder, het onthaal op Agora, de klastitularis, de directeur en de zorgcoördinator).
  • Een zelf te kiezen studieplaats.
  • Een zelf te kiezen plaats in de klas.
  • Een zelf te kiezen locker.
  • Het voorzien van een rustige plaats tijdens vrije momenten.
  • eventueel aangepaste evaluatievormen (bv. bij groepswerken) en geïndividualiseerde lokalen voor proefwerken
 • De klastitularis treedt op als een vertrouwenspersoon en persoonlijke coach van de leerling. Dit kan, indien nodig, ook een andere leerkracht of een lid van ons zorgteam zijn.

nuttige links

In veel gevallen zijn er hier geen problemen en draaien de leerlingen, dank zij de vele stimuli en de grote afwisseling in onze dynamische school, heel goed mee. 

Soms gebeurt het toch dat leerlingen eerder gedemotiveerd worden. Dan zal de begeleiding door onze werkgroep Hoogbegaafd heel wat actiever aan het werk gaan.

Iedere hoogbegaafde leerling krijgt een persoonlijke peter of meter toegewezen. Dit is een leerkracht uit ons team die de leerling van heel nabij opvolgt, zowel qua resultaten als qua welbevinden, leerorganisatie, motivatie enz. Indien er minder goede resultaten zijn of als er zich problemen aandienen, dan zal deze leraar samen met de klastitularis op zoek gaan hoe we de leerling individueel kunnen begeleiden. De ouders worden hier altijd bij betrokken. 

nuttige links